Q21. Kya Ambiya E Karam Alahi Mursalam Ko Bhi Ilm E Ghaib Hota Hain ?

Q21. Kya Ambiya E Karam Alahi Mursalam Ko Bhi Ilm E Ghaib Hota Hain ?

Ans. Ambiya E Karam Alahi Mursalam Ghaib Ki Khabar’en Dene Ke Liye Hi Aate Hain, Hisaab Kitaab, Jannat Aur Dozakh, Sawab – Azaab, Wagera Ghaib Nahi To Aur Kya Hain ? Yeh Wohi Baate Batate Hain Jin Tak Aqal Nahi Puhuchti Magar Yeh Ilm E Ghaib Jo Ke Inko Hasil Hain Allah Tala Ke Diye Se Hain Lihaza Inka Ilm Atai Hain (Khuda Ka Ata Kar’da Hua).

One Response
  1. Rameez May 9, 2013 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *