Huzoor Ki Baith Ke Baad Hath Ki Bhi Hifazat Farmana

Hazrat Imran Bin Haseen Radiallahu Anhu Apne Is Mubarak Mamool Ka Tazkirah Apne In Alfaaz Me Karte Hai.

May Ne Kabhi Bhi Dayein Hath Se Apni Sharamgah Ko Nahi Chua Jab Se Is Ke Sath Rasool’Allah Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ki Baith Ki Hai.

(Al’Tabqaat Jild 2, Safa 287)

Note: Yaad Rahe Ye In Sahab Akram Me Se Hai Jin Ke Sath Farishte Salam Aur Masafah Kiya Karte The

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *