Surah e Akhlaas Archive

Soorah-Al-Ikhlas

Shuroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai. 1. Kaho Ke Wo Zaat-E-Paak Jis Ka Naam Allah Hai Aik Hai. 2. Wo Maabood-E-Barhaq Be Niyaaz Hai. 3. Na Kisi …