Wearing long dresses – Hadees

Abdullah Bin Umar Radi Allahu Anhu Se Rivayat Hai Ki Rasooll Allah Sallallahu Alaihi Wasallamne Farmaya Allah Subhanahu Us Shaksh Ki Taraf Nazar Bhi Nahi Karega Jo Apna Kapda Takabbur Aur Gurur Ki Sabab Se Zameen Par Ghaseet Kar Chalta Hai.

Hazrat Abu Bakr Radi Allahu Anhu Se Arz Kiya Ya Rasooll Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Mere Tahband Ka Ek Hissa Kabhi Latak Jata Hai Magar Ye Ki Khas Taur Par Iska Khyal Rakhu, Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Ffarmaya Tum Un Logon Mein Se Nahi Ho Jo Aisa Takabbur Se Kartey Hain.

[ Sahih Bukhari, Vol 7, Hadees No. 5784 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *