Martyr (Shaheed) in Quran o Hadees

Aur Jo Allah Ki Rah Me Maare Jate Hai In Ko Murdah Na Kaho (Wo Murdah Nahi) Balke Wo Zindah Hai Lakin Tum Ko In Ki Hayat Ka Shaour Nahi.

(Sureh Al’Baqarah, Ayat 154:2)

Hazrat Abu Huraira Radiallahu Anhu Se Marwi Hai Ke Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Ne Farmaya.
Shaheed Ko Ba’Waqt Shahadat Itni Hi Takleef Hoti Hai Jitni Tum Me Se Kisi Eak Ko Chunti Ke Katne Se Hoti Hai.

(Sunan Tirmizi, Abwaab Al’Jihad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *